Čeština :: Русский

Obecní zastupitelstvo obce Trnová
Obecní úřad v Trnové č.p. 80
252 10  Mníšek pod Brdy
________________________________

Vážení zastupitelé obce Trnová,

při příležitosti výročí patnácti měsíců činnosti – během kterých v rámci pověření občany Trnové usilujeme aktivitami “OS BRDY(ČR) - žijme lépe” o zlepšení situace počínaje kvalitou a cenou pitné vody a odvodu odpadních vod, respektive obecní infrastrukturou a konče pořádkem ve vesnici i jejím nejbližším okolí – jsme provedli malou inventuru naší vzájemné korespondence a dospěli jsme k zneklidňujícímu závěru, že jenom mizivé procento našich otázek a podnětů se dočkalo odpovědi, zatímco jejich drtivá většina zůstala buď zcela bez Vaší reakce, nebo byla zodpovězena velmi vágně.

Chápeme, že mezi těmi nadhozenými otázkami byly takové, které v návalu akutních a neodkladných problémů byly odsunuty do pozadí, ale mezi nezodpovězenými a tudíž i neřešenými zůstaly bohužel ty nejzávažnější problémy, které život vesnice enormně sužují a bez jejichž odstranění není možno očekávat, že život naší komunity bude možno označit za klidný a spokojený.

Mezi ony důležité, nicméně méně akutní problémy bychom jistě mohli zařadit následující okruhy:

1. Naši žádost o návrat webové prezentace na doménu www.obectrnova.cz a úpravu původní prezentace do požadované struktury.
(Upozorněn pan starosta během podzimu 2013 na zasedání OS Brdy (ČR).)

2. Náš dotaz ohledně www.mnisecko.cz z 16 01  2014 - stále není přesměrováno z webu Mníšecko při kliknutí na odkaz Trnová na stránky Trnové...
(Upozorněn pan starosta během 16.1. 2014 na zasedání OS Brdy (ČR).)

3. Naši žádost o možnost návrhu v provádění změn v připravovaném ÚP Jíloviště.
(Rádi bychom navrhli změnu cyklostezky z plánované trasy lesem do obce Trnová na souběžnou s hlavní komunikací do obce Trnová s možností rozšíření o část pro chodce s osvětlením. Tento postup nám byl doporučen MÚ Černošice. Současně budeme kontaktovat odpovědné instituce a osoby kvůli změně cyklostezky.Dále bychom společně s Vámi chtěli otevřít otázku realizace dálničního sjezdu v oblasti hotelu Cinema. Rádi bychom s Vámi tyto (a další) otázky řešili osobně. Navrhněte prosím termín, který by Vám vyhovoval.)

4. S výše řečeným souvisí i projednání situace kolem výjezdu na silnici R4 a nutnost řešení kritických situací v složité a nepřehledné (protože nevybavené vodorovným značením) křižovatce.
(Upozorněn pan starosta během 16.1. 2014 na zasedání OS Brdy (ČR).)

5. Objasnění situace s přebytkem finanční částky 1 476 262,- CZK v rozpočtu obce v roce 2012  a vysvětlení, jak bylo s touto částkou naloženo
(Informace je veřejně dostupná na http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci?pismeno=A, je třeba se vyjádřit k relevanci tohoto údaje a respektive jej uvést na pravou míru k zabránění šíření nepravdivých informací.)

Mezi ty neodkladné problémy, bez jejichž odstranění není možno očekávat efektivní zlepšení života v obci považujeme následujících sedm bodů:

A. Umožnění a důsledné převedení infrastruktury do obecních rukou, když sami jste se  z analýzy provedené na náš podnět advokátní kanceláří KF Legal dozvěděli o existenci “Rámcové dohody” a poté potvrdili ombudsmanovi, že kolaudace větší části infrastruktury proběhla...
Proč se smiřujete s vágními odmítnutími zástupce vlastníka, když právo podle smlouvy, od níž nikdo neodstoupil, je na straně obce...?
(Z námi položených a nezodpovězených dotazů zaslaných Obecnímu zastupitelstvu v Trnové vyjímáme: Kdy bylo jednáno se zástupcem vlastníka? Jakého vlastníka? Je zápis? Proč obec kategoricky netrvá nebo netrvala včas na dodržení smlouvy? Jak je možné, že obec nezajímaly převody vlastnictví infrastruktury mezi subjekty vlastnícími pozemky či infrastrukturu, která jí měla(y) po kolaudaci náležet? Proč vše musela doložit až analýza na popud OS Brdy? Bylo argumentováno při jednání se zástupcem vlastníka smlouvou, na kterou odkazuje při své analýze advokátní kancelář Legal, s.r.o.? – Pro úplnost citace z Rámcové smlouvy o výstavbě technické infrastruktury obce Trnová uzavřenou mezi dodavatelem, společnosti C.B.C. a obcí Trnová ze dne 13. července 2004, čl VII.odst.2: "... bylo dohodnuto, že obec se stane vlastníkem všech částí záměru..., a to nejpozději dnem kolaudace příslušné části záměru...".
A dále. Jak ví zastupitelstvo, jakou částkou by se jednotlivé domácnosti museli podílet na nákladech přivaděče? Z čeho vychází? Má již nějaké jasné finanční náklady? Z jakých podmínek vychází? Jak silný přítok vody od přivaděče v tomto případě bude a na základě čeho se o jeho průtoku rozhodlo? Při koupi pozemku si noví vlastníci nekupovali veškerou infrastrukturu, ale pouze možnost připojení, včetně technických náležitostí k tomuto napojení (rozvaděč, šoupě apod.). Noví vlastníci nekupovali ani obecní, ani soukromý vodovod, kanalizaci, či elektrické dráty, přívody apod. Pozor na neúplnost informaci a polopravdy!)

B. Jaký je vývoj situace přípravy projektu vodovodu Baně-Mníšek
Proč jste rezignovali na možnost seriózního hydrogeologického průzkumu a vyhledání alternativních možností....  (Je to důležité i kdyby jenom proto, že se může tím pádem vyvíjet soustředěný tlak na vlastníky infrastruktury)
(Jaký je současný stav věcí v přípravě projektu přivaděče? A dále z naší korespondence vyplývají další dotazy a náměty, na něž se nám ve větší míře nedostalo odpovědi - viz. následující výňatek z naší korespondence: Hydrogeologický průzkum a vyhodnocení hloubkových vrtů byl vyhotoven 28.11.2003,společností Vodní zdroje. Pro upřesnění/vrty se nacházejí na pozemcích v soukromém vlastnictví/dle průzkumu jsou nedostačující pro zásobování obce pitnou vodou. Proč na místo vágní odpovědi neodpovědělo zastupitelstvo argumenty? Jaká je vydatnost vrtů? Na jakých pozemcích se nacházejí? Co by případně obnášelo připojení na infrastrukturu? Nestačily by vrty případně na nějakou přechodnou dobu do zhotovení přivaděče? Nebylo i v této záležitosti něco v minulosti zanedbáno? Proč se neudělaly další vrty? Nevyhrály zájmy majitelů soukromých studen nad obecními?
Skutečnost, že se „obecní“ vrty nacházejí na soukromých pozemcích, není nikterak překvapivá. Celá infrastruktura – voda, kanalizace splašková i dešťová, elektrorozvody, povrchové komunikace, veřejné osvětlení apod. – je také, proti původním dohodám, na soukromých pozemcích a ve vlastnictví soukromých společností na místo, aby byla ve vlastnictví obce. Zde je ona nedůslednost. Opět.

C. Vágní a nejasné postupy v otázce stanovení ceny vodného a stočného
Podle jaké kalkulace jste přistoupili na meziroční zdražení o 50% procent, a jak jste reagovali na odpovědi pana Kubíka na otázky, které prostřednictvím OS adresovali občani Trnové vlastníkovi infrastruktury?
Proč jste ustoupili od logického kroku, dotazu o provření kalkulace na GFŘ, který nám doporučilo min. zemědělství?
(Na webu Trnové je vyvěšena informace od společnosti Reinwasser s.r.o., kde se mimo jiné říká:
Věc: Vodné a stočné v obci Trnová pro rok 2014 oznamujeme vám, že po dohodě Se zastupitelstvem obce Trnová ve věci ceny vodného a stočného v obci Trnová pro rok 2014 budou nové zálohy na období 1. 3. 2004 - 1. 9. 2014 účtovány v následujících sazbách:… atd. Jak je možné, že při jednání s Reinwasserem o ceně vodného a stočného zastupovala obec Trnová nás, občany, kteří uzavřeli smlouvu s Reinwasserem, když obec není vlastníkem infrastruktury a tudíž - jak již v minulosti veřejně prohlásil starosta Moravčík - "je Obecní úřad jedním z nás, z odběratelů, jako vlastník jediného kohoutku s vodou na úřadě"…?
Jak je možné, že obec bude doplácet na vodné a stočné soukromému subjektu Reinwasseru s.r.o.  10 Kč za každý kubík vody z prostředků obce a to bez projednání s občany, zda s touto investicí souhlasí, zejména proto, že některých občanů se tato subvence do soukromé firmy netýká a mohou se tak cítit znevýhodnění utrácením veřejných prostředků?)

D. Nečitelné reakce, resp. žádná reakce z Vaší strany nevznikla na problematiku havárie odpadu na jih od kruháku. Proč obec nezaujímá zásadní stanovisko k tomuto problému souvisejícímu s CBC, Vodárnou i SONY? Proč obec nezaujala k tomuto problému resolutní stanovisko, už proto, že došlo ze strany MÚ Černošice v této kauze k zásadním pochybením, nevymáhání rozhodnutí, ke zcela zmatené komunikaci s občany Trnové?

E. Proč odmítáte spolupráci s OS, když OS se snaží bránit zájmy občanů a pracuje pro tuto věc ve svém volném čase, zcela filantropicky?

F. Objasnění a faktické doložení šíření letáků, které měly být podle výroku pana starosty údajně šířeny obcí a přitom vyvolávaly dojem, že byly zhotoveny OS BRDY(ČR). Žádáme s veškerou vehemencí, abychom byli  s obsahem takových letáků seznámeni a popřípadě taktéž  s jejich adresáty? Rádi  bychom v této souvislosti zahájili potřebné právní kroky, které by pro příště takové skutky vyloučily.

G. Kolik bylo za poslední dobu podáno obcí žádostí na čerpání z fondů a dotací, příspěvků EU, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, atd.?
(V případě, že takové žádosti byly adresáty vyřízeny negativně, OS BRDY (ČR) nabízelo, že využije všech svých kontaktů a právních poradců na to, aby byly tyto žádosti revokovány, znovu projednány a konečně definitivně vyřízeny.)

Vážení zastupitelé obce Trnová,
jak patrno, je nezodpovězených otázek či neupřesněných a vágních odpovědí v komunikaci mezi občany, občanským sdružením Brdy (ČR) a obecním zastupitelstvem více než dost. Pevně věříme, že v zájmu zlepšení života v obci Trnová, komunikace, vzájemného pochopení i mezilidských vztahů,  na naše otáztky a žádosti o doplnění informací v co nejbližší době odpovíte vyčerpávajícím způsobem v písemné podobě. Občanské sdružení se na druhé straně zavazuje Vaše odpovědi, které zajímají široký okruh občanů, zpřístupnit  a  osvětlit v maximální možné míře na webu našeho OS, popřípadě zveřejnit v našem periodiku Trnovská Cikáda.
Do Vaší další činnosti Vám přejeme, v zájmu nás všech, co nejvíce úspěchů.

S pozdravem

vedení Brdy ČR o.s.

Trnová 203

252 10 Mníšek pod Brdy