Čeština :: Русский

OS Brdy ČR brání občany Trnové před nemorálním navýšením ceny vodného a stočného

komu:
S.O.N.Y. International Proprietary Limited
Reinwasser s.r.o.
Vodárna Trnová, a.s.

V Trnové dne 24. 2. 2014

 

Věc:  Odpověď na oznámení změny ceny vodného a stočného

 

Vážení zástupci společností S.O.N.Y. I P Lim., Reinwasser s.r.o. a Vodárna Trnová, a.s.,
vážený pane Ing.Ing.Mgr.Kubíku, vážený pane Kindlere, vážený pane Kunický
dovolte nám, obyvatelům Trnové a občanskému sdružení Brdy (ČR) reagovat na vaše oznámení změny ceny vodného a stočného pro rok 2014 pro obec Trnová a na vaše zdůvodnění stanovené ceny:

A. Stanovenou cenu vodného na 105,38 Kč vč. DPH a stočného na 55,85 Kč vč. DPH

N E A K C E P T U J E M E

s tímto odůvodněním:

 1. 1/ téměř 100% navýšení ceny z aktuální výše na částku 161,23 Kč včetně DPH za m3 je neúnosné jak k celkové výši, tak ke skutečnosti že nejvyšší cena v ČR je na úrovni 104 Kč za m3
 2. 2/ do ceny jste zakalkulovali také investiční náklady, které dle právních předpisů nesmí být kalkulovány - mohou být kalkulovány do výše ročních odpisů jako ekonomicky oprávněné náklady
  1. a/ skutečnost možného pochybení při kalkulaci předložíme ke kontrole a analýze Generálnímu finančnímu ředitelství - a to na základě zásadních změn mezi vašim zdůvodněním na veřejném zasedání zastupitelstva obce Trnová, kdy jste textaci odmítli předat (viz příloha) a písemným zdůvodněním zaslaným další den po veřejné schůzi, kdy nám bylo předloženo upravené zdůvodnění, kdy investice byly předefinovány do běžných oprav.
  2. b/ do ceny jste zakalkulovali náklady spojené s neudržováním infrastruktur od doby vybudování až do doby zpětného předání majiteli předchozím provozovatelem, společností VHS Benešov
   1. a/ očekáváme z vaší strany předložení aktuální výše rezervního fondu za celou dobu provozování infrastruktur v Trnové, který bude jistě použit pro opravy infrastruktur a výrazně sníží cenu vodného a stočného v Trnové
   2. b/ do ceny jste zakalkulovali náklady spojené s  poškozením infrastruktur předchozím provozovatelem, a které měly být vyřešeny s předchozím provozovatelem na základě předání infrastruktur zpět majiteli
    1. a/ věříme, že vaše zápisy s přesnými stavy infrastruktur v momentech jejich předání a také zpětného převzetí obsahují detailní popisy kvůli identifikaci a rozlišení nutných oprav a že částku za poškození a neudržování zaplatí provozovatel a ne občané z ceny vodného a stočného, což výrazně sníží cenu vodného a stočného v Trnové
   3. c/ kalkulace ceny je postavena na nepodložených hodnotách odběru vody v Trnové
    1. a/ hlavně na výši odhadované celkové spotřeby vody, což z největší části ovlivňuje jako jmenovatel výslednou výši ceny vodného a stočného (kalkulujete s 50 % snížením odběru vody proti předchozímu období)
    2. b/ v kalkulaci nepracujete se skutečnými ukazateli předchozího období, pouze s odhadem budoucího období
    3. c/ kalkulace ani zdůvodnění neobsahuje a nepopisuje skutečnosti, jak se pracuje s celkovým množstvím vody na vstupu do infrastruktury, jeho rozdělením na odběry a technické využití a hlavně jak řešíte skutečnost, že v Trnové existují odběratelé bez smlouvy s provozovatelem a hlavně bez placení, jak se to promítá do celkové výše ceny vodného a stočného na odběrnou jednotku

B. Žádáme Vás o předložení návrhu ceny odpovídající dobrým mravům a právním normám České republiky dle výše uvedených připomínek na dobu nezbytně nutnou při použití stávajícího zdroje vody pro obec Trnová

C. Žádáme Vás o převedení infrastruktur v obci Trnová na obec Trnová za podmínek dle Rámcové smlouvy mezi obcí Trnová a původním developerem – společností C.B.C. Building, a.s., a od jím založené nové společnosti Vodárna Trnová, a.s., od které následně S.O.N.Y. I P. Lim. infrastrukturu koupila na základě kupní smlouvy z 12. 9. 2013.

 1. a/ Pan Ing.Ing.Mgr.Kubík má plné kompetence ke VŠEM úkonům spojeným s činností společnosti S.O.N.Y. I P Lim. a není tak pravda, že pan Ing.Ing.Mgr.Kubík není oprávněn jednat v této věci nebo dokonce, že neví o Mandátní smlouvě nebo neví o žádosti zastupitelstva Trnové na převedení infrastruktur na obec Trnová.
 2. b/ Povinnost vyplývá z Rámcové smlouvy mezi obcí Trnová a původním developerem a tuto převzala smluvně v plném rozsahu společnost Vodárna Trnová, a.s., jehož oficiální zástupce pan Mikhail Kindler je v neustálém kontaktu se zástupcem S.O.N.Y. I P. Lim a řeší věci týkající se společností S.O.N.Y. I P Lim., Reinwasser s.r.o. a Vodárna Trnová, a.s. společně a Pan Ing.Ing.Mgr.Kubík je osobou, která zajišťuje úhrady za služby smluvním dodavatelům Reinwasser s.r.o., pánům Kunickému, Dvořákovi a Jankovskému, oficiálním zástupcům společnosti Reinwasser na základě neplatných smluv s odběrateli vody v Trnové.
 3. c/ Uvedeni zástupci dle vyjádření pana Dvořáka na Veřejné schůzi zastupitelstva obce Trnová dne 27. 9. 2013 jsou úkolování panem Mikhailem Kindlerem a tento jim také schvaluje jednotlivé aktivity při provozování vodovodní a kanalizační infrastruktury v obci Trnová
 4. d/ Výše popsané skutečnosti o vztazích mezi subjekty a zástupci subjektů umožňují obci požadovat splnění původního závazku dle Rámcové smlouvy mezi obcí Trnová a původním developerem, respektive požádat orgány činné v potřebných řízeních o pomoc při uskutečnění těchto požadavků.
 5. e/ Současně, podle vyjádření starosty obce na veřejném zasedání 5.2. 2014, nabízí obec Trnová společnosti S.O.N.Y. I P Lim. ochranu jejich podnikatelských zájmů na základě majetků, který jim byl převeden dle Kupní smlouvy mezi S.O.N.Y. I P Lim. a Vodárnou Trnová, a.s.

D. Žádáme Vás o zaslání písemného souhlasu s napojením kvalitnější vody než je současná z Vltavy vodou z alternativních zdrojů do doby převedení infrastruktur na obec Trnová (vrty, přivaděč Baně-Mníšek) do vodovodního řádu v obci Trnová bez jakéhokoli omezení a podmínek