Čeština :: Русский

Stanovisko OS Brdy ČR ke stanoveným zálohám

Vážení členové Občanského sdružení “BRDY(ČR) – žijme lépe”, vážení občané Trnové, vzhedem k vážné situaci vzniklé okolo placení záloh za vodné a stočné pro rok 2014 jsme nuceni vydat následující stanovisko:

Čí zájmy Obecní zastupitelstvo ve skutečnosti hájí?
Už více než rok a čtvrt se snaží Občanské sdružení “BRDY(ČR) – žijme lépe” odstraňovat nebo alespoň minimalizovat škody vzniklé ze skutečnosti, že infrastruktura v obci je v soukromých rukou, ale všechny naše snahy končí na rozhodnutích a jednání Obecního zastupitelstva obce Trnová, jehož závěry a výroky nás znovu a znovu nepříjemně překvapují a vyvolávají otázky, čí zájmy ve skutečnosti zastupitelstvo hájí.

Doporučení akceptovat původní smlouvu se spol. Reinwasser Obecním zastupitelstvem nás od začátku poškozuje...
Dodnes jsme nepochopili, proč se zastupitelstvo rozhodlo v létě minulého roku prohlásit nevýhodně formulované znění Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod se společností Reinwasser s.r.o. za standardní a tak striktně ukončilo proces vyjednávání o podobě smlouvy, přestože tato smlouva je jednostranně formulovaná a poskytuje nám, odběratelům služeb, jenom minimální práva. Takto vytvořená situace umožnila Občanskému sdružení řešit jenom nejproblematičtější změny v textu předložené smlouvy. Navíc byly byly tyto otázky řešeny jenom s provozovatelem infrastruktury, a to poté, co právní zástupce majitele vodovodu odmítl učinit jakékoli změny ve smlouvě s odvoláním na Obecní zastupitelstvo, které se smlouvou souhlasí.

Občané na veřejné schůzi 5. 2. 2014 jednomyslně odmítli kalkulaci skandálního navýšení ceny vody a požadovali jasný rozklad navrhované ceny, aby byly vyloučeny neoprávněné položky, ale zastupitelstvo se za zády občanů dohodlo s Reinwasserem na nejasné ceně, o které prohlašuje, že je nová, a přitom jde pouze o definici snížení záloh, bez specifikace finálního vyúčtování...
Nerozumíme důvodům, které vedly zastupitelstvo k odklonu od domluveného společného postupu s občanským sdružením a k jejich individuální dohodě o zálohové ceně vodného a stočného se společností Reinwasser za zády odběratelů.
Úprava, na které se zastupitelstvo dohodlo, se týká vypuštění položky vytváření zákonného fondu oprav a příslibu příspěvku obce Trnová soukromému majiteli infrastruktur z rozpočtu obce ve výši 10,- Kč za m3….Tímto Obecní zastupitelstvo souhlasí se všemi položkami kalkulace nové ceny vody vyhlášené 5. 2. 2014.
Občanské sdružení dle předem avizovaného postupu na schůzi 5. 2. zaslalo majiteli, pronajímateli i provozovateli infrastruktur sdělení se zásadním nesouhlasem s jejich postupem, a hlavně neakceptaci ceny. Občanské sdružení současně informovalo uvedené subjekty o svém dalším postup v případě, že z připmínek, odmítnutí a výhrad nevyvodí patříčné závěry.
OS následně zaslalo Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ), Ministerstvu zemědělství ČR a místně příslušným finančním úřadům výše uvedených společností podnět k prošetření jejich postupu, jak při tvorbě ceny vodného a stočného, tak při jejich ekonomických aktivitách. Současně se snaží přes MF ČR dohlédnout, aby GFŘ věnovalo kauze Voda Trnová nutnou pozornost.
K uvedeným dopisům se obecní zastupitelstvo odmítlo připojit a mnohámi nepochopitelnými informacemi  zapříčinilo výrazná zdržování v jednáních a v odesílání urgentních dopisů.

Proč se obecní zastupitelstvo nezajímá o katastrofální situaci vedení odpadních vod?
V oblasti na jih od kruhového objezdu došlo propadem špatně konstruované vozovky a nedbale provedené kanalizace ke katastrofální situaci, k níž bylo už před dvěma roky vydáno rozhodnutí Vodoprávního úřadu, zmiňující se o vážné hrozbě hygienické kalamity a přesto se obec o tento problém – a především o jeho vyřešení – vůbec nezajímá. Bez ohledu na to, že má v rukou všechny nástroje, aby platné rozhodnutí vodoprávního úřadu k odstranění havárie důsledně prosazovalo.

Všechny problémy obce se točí kolem jediného, dosud zcela opomíjeného problému: vlastnictví obecní infrastruktury je v soukromých rukou...
Tímto konstatováním se dostáváme k hlavnímu problému, který odlišuje obec Trnová od většiny okolních obcí, v nichž je infrastruktura nikoliv v soukromém, ale v obecním vlastnictví. Tak, jak tomu mělo být dle platné smlouvy i v Trnové, ale opomenutím kohosi neznámého k převodu vlastnictví infrastruktury po její kolaudaci na obec nikdy nedošlo.
A tak se nabízí i další otázka – kdo konkrétně nese zodpovědnost za to, že v rozhodujícím okamžiku nedošlo k převodu infrastruktury do majetku obce? Nebyl v tom záměr? Bude dle požadavku Petice občanů Trnové Obecním zastupitelstvem soudně vymáháno určení vlastnictví a realizován převod na obec?

Máme povinnost platit zálohy (o více než 50% zvýšené ceny) vodného a stočného v půlročním intervalu.
Tento stav ještě více znejišťuje postavení nás, odběratelů služeb firmy Reinwasser, a ujišťuje nás v neblahém pocitu, že tímto zálohovým placením pomáháme zhodnotit investici vlastníků infrastruktury.
Vzhledem k tomu, že dosud GFŘ nerozhodlo, nemůžeme Vám, vážení členové Občanského sdružení a občané obce Trnová, doporučit nic jiného, než za stávajícího stavu, po všech “gólech vstřelených zastupitelstvem do vlastní sítě”, proplatit zálohové faktury tak, jak Vám byly předepsány.
Do příkazu k úhradě prosíme uveďte větu: „S novou cenou nesouhlasíme, ale chceme řádně plnit své závazky ze smlouvy. V případě, že bude rozhodnuto o neoprávněném zvýšení ceny, trváme na jejím vrácení i s úroky“.
V případě nutnosti zkrácená verze:“Nesouhlasím s cenou, v případě neoprávněnosti trvám na vrácení i s úroky!“

Výbor občanského sdružení „BRDY(ČR) – žijme lépe”