Čeština :: Русский

Zápis z diskuse z veřejného zasedání zastupitelstva obce Trnová ze dne 5.2.2014

 1. Pan starosta Moravčík představil zástupce spol. S.O.N.Y. IP Lim. jako vlastníka vodovodní a kanalizační infrastruktury a zástupce společností Reinwasser jako provozovatele a předal jim slovo.
 2. Pan Ing.Ing.Mgr.Kubík zrekapituloval situaci s vodou v Trnové a oznámil oficiálně navýšení ceny vodného na 105,38 Kč a stočného na 55,85 Kč vč. DPH.
 3. Předseda občanského sdružení Brdy ČR pan Rozman vyzval zúčastněné zástupce, aby přítomným občanům a zastupitelům představili jednatele společností,
  a to na základě předchozí písemné žádosti (zaslané elektronickou poštou) dne 2. 2. 2014 zástupcům společností S.O.N.Y. I P Lim., Reinwasser a Vodárna Trnová - jmenovitě pánům Kubíkovi, Kindlerovi a Kunickému o osobní účast jednatelů výše uvedených společností na veřejné schůzi, svolané obecním úřadem Obce Trnová, aby tak deklarovali svoji existenci a mohli za svěřené společnosti přímo na místě jednat a uzavírat případné dohody
 4. Pan Ing.Ing.Mgr.Kubík na tuto žádost odpověděl, že žádný jednatel není na schůzi přítomen.
 5. Pan Ing.Ing.Mgr.Kubík informoval, že jednatele společnosti Reinwasser nikdy neviděl, jednal se společností Reinwasser jenom na základě jeho plné moci
 6. Pan Ing.Ing.Mgr.Kubík odkazem na poskytnutou plnou moc zastupitelstvu obce deklaroval, že má stále kompetence jednat v plném rozsahu za společnost S.O.N.Y. I P Lim..
 7. Pan Ing.Ing.Mgr.Kubík ve věci konkrétních dotazů zastupitelstva obce na smluvní převod vodovodní a kanalizační infrastruktury po jejich vybudování (nejpozději v den kolaudace) zaujal stanovisko, že o takovém smluvním vztahu nic neví a že nemá kompetence o této povinnosti jednat. Na toto vyřčené stanovisko mu bylo zastupitelstvem  obce Trnová sděleno, že původní vlastník celé infrastruktury – společnost C.B.C. Building a.s. vložil infrastrukturu do jím založené nové  společnosti Vodárna Trnová a.s. se všemi závazky a povinnostmi. Vodárna Trnová a.s. tak správně měla tyto závazky přenést  na nástupnickou společnost S.O.N.Y. I P Lim.
  (Tato záležitost byla ale již společně projednávaná za účasti zastupitelstva Trnové, OS Brdy, Ing.Ing.Mgr.Kubíka a zástupce Vodárny Trnová pana Kindlera na společné schůzce dne 11.3.2013, kdy Ing.Ing.Mgr.Kubík přislíbil zjistit stanovisko majitele k převodu infrastruktur na obec Trnová)
 8. Pan Ing.Ing.Mgr.Kubík informoval občany Trnové, že k jejich dotazům může zajistit odpovědi od majitelů S.O.N.Y. I P Lim. do 14 dnů od obdržení dotazů
 9. Zástupce občanského sdružení Brdy ČR, pan Rozman oznámil zástupcům Reinwasser a S.O.N.Y. I P Lim., že jimi stanovenou cenu vodného a stočného pro rok 2014 pro Trnovou občané Trnové neakceptují z důvodu, že:
  1. téměř 100% navýšení na částku 162 Kč za m3 je neúnosné jak k celkové výši, tak ke skutečnosti že oficiální nejvyšší cena v ČR je 104 Kč na m3
  2. do ceny zakalkulovali také investiční náklady, které ze zákona nesmí být kalkulovány (mohou být kalkulovány do výše ročních odpisů)
  3. do ceny zakalkulovali náklady spojené s neudržováním infrastruktur od doby vybudování až do doby zpětného předání majiteli předchozím provozovatelem
  4. do ceny zakalkulovali náklady spojené s  poškozením infrastruktur předchozím provozovatelem, a které měly být vyřešeny s předchozím provozovatelem na základě předání infrastruktur zpět majiteli.
 10. Pan Ing.Ing.Mgr.Kubík oznámil, že cenu vody pro Trnovou, jak mu byla předložena zástupcem Reinwasseru, panem Kunickým schválil, její výši nezná a nezná situaci s cenami na trhu ani výši ceny vodného a stočného jeho domácnosti.
 11. Pan Ing.Ing.Mgr.Kubík byl požádán zástupcem OS Brdy ČR, aby podobně jako poskytuje kvalitní služby MF ČR také podobně čestně jednal také ve věci služeb s provozováním infrastruktur v Trnové ve vztahu k občanům Trnové
 12. Pan Ing.Ing.Mgr.Kubík několikrát opakovaně požádal přítomné, aby nebyl lustrován na Internetu co dělá a aby jeho aktivity nebyly zmiňovány.
 13. Pan Ing.Ing.Mgr.Kubík požádal zástupce Reinwasseru a představitele spol. EkoVak Dobříš pana Kunického o vysvětlení jednotlivých položek tvorby ceny vodného a stočného pro rok 2014 pro Trnovou.
 14. Ing Kunický podrobně přečetl připravenou analýzu položek, z čehož vyplynula skutečnost, že odběratelé Trnové mají placením vodného a stočného zajistit kompletní provoz infrastruktur, opravu a funkčnost infrastruktur bez nutnosti investic ze strany majitele spol. S.O.N.Y. I P Lim.
 15. Ing Kunický byl požádán o poskytnutí jím prezentované analýzy k rozboru zastupitelstvem a občanským sdružením, ten jej přislíbil zaslat následující den elektronicky. Občané ale požádali o materiál, který prezentoval, aby nemohl být do dalšího dne jakkoli upraven, zastupitelstvo navrhlo zajistit sken materiálu na Obecním úřadě, občané chtěli využít možnost ofotografování materiálu fotoaparátem. Všechny snahy se minuly účinkem a pan Kunický ani po dlouhé době v obležení přítomných účastníků schůze a na základě jejich nátlaku materiál neposkytl a situaci musel ukončit až přítomný právník Obce Trnová prohlášením, že neexistuje žádný právní nárok pro vydání prezentovaného dokumentu odůvodňujícího výši ceny vodného a stočného pro rok 2014 pro Trnovou.
 16. Starosta Trnové, pan Moravčík opakovaně důrazně požádal zástupce S.O.N.Y. I P Lim. o převedení infrastruktur na obec, zejména některých konkrétních jeho částí, aby bylo možné zajistit bezproblémovou službu s dodávkou pitné vody pro Trnovou a informoval, že svůj záměr je zastupitelsvo rozhodnuto zajistit i nutnými právními kroky.
 17. Současně starosta všechny informoval o jeho probíhajících jednáních ve spolupráci se sdružením obcí Mníšecka VOK, občanským sdružením Brdy ČR a obcí Klínec o připojení Trnové a Klínce na kvalitní pražskou vodu z přivaděče Baně-Mníšek a jeho spuštění nejpozději v roce 2015. Pro připojení je nutné vlastnicví vodojemu a vodovodního řádu. Předání veškeré infrastruktury mělo proběhnout na základě uzavřené (a stále platné) rámcové smlouvy mezi Obcí Trnová a původním developerem – společností C.B.C. Building, a.s., (popř. od jím založené nové společnosti Vodárna Trnová, a.s.) od které následně S.O.N.Y. I P. Lim. infrastrukturu převzala.
 18. Občané poukázali na stále nekvalitní vodu, ačkoli výrazně zlepšenou proti situaci před zahájením provozování EkoVakem Dobříš, za což obdželi zástupci EkoVaku poděkování od občanů.
 19. Ing. Kunický, majitel EkoVaku Dobříš a současně zástupce Reinwasseru vysvětlil situaci, jakým způsobem může Reinwasser provozovat svojí činnost, že povolení k provozování vodovodu obdržel na základě oprávnění EkoVaku a že o přímé provozování EkoVak  neměl a nemá zájem.
 20. Ing Kunický a jeho kolega - zástupce Reinwasseru pan Dvořák vznesli námitky, že bez nich nemůže Obec Trnová zajišťovat provozování vodovodu a kanalizace v Trnové po přechodu vlastnictví infrastruktur na obec.
 21. Zástupci obce i občanského sdružení vysvětlili výše uvedeným zástupcům Reinwasseru skutečný stav v případě převedení infrastruktur na obec, nabídli EkoVaku napřímo možnost provozování vodovodu a kanalizace v Trnové po napojení kvalitní vody do vodojemu z jiného zdroje a informovali je také o možnosti zajištění provozování jiným provozovatelem
 22. Starosta Trnové, pan Moravčík zdůraznil, že na základě vlastnictví infrastruktur může žádat obec o dotace z různých zdrojů na rozdíl od situace, kdy jsou infrastruktury v soukromém vlastnictví a navíc tímto obec zajistí jak společnosti  S.O.N.Y. IP Lim., tak dalším vlastníkům pozemků zachování hodnot jejich vlastnictví a další rozvoj v obci.
 23. Panu Ing.Ing.Mgr.Kubíkovi byla vyčtena nekomunikace s OS BRDY ČR v Trnové doložitelná také písemně a zamezováním komunikace panu Ing. Kunickému v komunikaci s OS BRDY ČR.
  Pan Ing.Ing.Mgr.Kubík se odvolává na to, že jediným partnerem pro něj je zastupitelstvo obce, přičemž ale zastupitelstvo je jedním ze smluvních odběratelů vody od spol. Reinwasser stejně jako každá individuální domácnost, které zájmy zastupuje občanské sdružení. Došlo k dohodě, že pan Ing.Ing.Mgr.Kubík bude komunikovat s vedením OS a současně se zastupitelstvem obce. Nekomunikaci panu Kubíkovi vyčítá i zastupitelstvo, které bylo připraveno jednat se S.O.N.Y. I P. Lim..o řešení ceny vodného a stočného a podílet se částečně na nákladech.
 24. Pan Ing.Ing.Mgr.Kubík vznesl dotaz na předsedu OS Brdy ČR, koho vlastně zastupuje občanské sdružení a na základě čeho by měl s OS komunikovat. Dostal konkrétní odpověď, že zastupuje 60 občanů v Trnové a další občany Trnové, které trápí situace se stavem pitné vody v Trnové a kteří se buď přímo zúčastnili této veřejné schůze, nebo kterým budou informace o průběhu schůze předány. Seznam účastníků veřejné schůze mu bude v případě zájmu předložen.
 25. Z  bouřlivé diskuze vyplynula vysoká nespokojenost většiny občanů obce Trnová především s jednáním společnosti S.O.N.Y. I P. Lim.
  Tato společnost jako současný vlastník nemovitostí na území Obce Trnová a téměř veškeré infrastruktury je povinna dodržovat příslušné zákony České republiky (Zákon o vodovodech a kanalizacích, Zákon o pozemních komunikacích atd.) Rovněž je povinna řídit se též příslušnými vyhláškami Obce Trnová.
  Společnost Vodárna Trnová nemovitosti a infrastrukturu v obci převzala od developerské společnosti C.B.C. Building, a.s. se všemi závazky a povinnostmi, především pak závazek co nejdříve předat infrastrukturu do vlastnictví obce Trnová. Je tedy s podivem, že oficiální zástupce nástupnické společnosti S.O.N.Y. I P. Lim. Ing.Ing.Mgr.Kubík o takových závazcích nic neví.