Čeština :: Русский

Připomínky ke Smlouvě 9.8.2013

Dobrý den, pane Kindlere, zdravím, pane Kubíku,

děkujeme za odpověď. Bohužel Vaše odpověď ani náznakem neodpovídá naší společné osobní dohodě o partnerství z 31.7. ve smyslu hledání společného úspěšného řešení situace s vodou v Trnové.

Znovu zopakuji za členy a sympatizanty OS: hledáme cestu dohody, snažíme se eliminovat zbytečné individuální střety, právní spory a medializace, které nikomu neprospějí, které bohužel reálně hrozí. Proto nabízíme hledání konsenzu v bodech, které občanům Trnové nejvíce vadí a navrhujeme právní definici takovou, aby odpovídala českému právu, morálce a nediskriminačnímu stavu, abychom to obhájili u našich spoluobčanů jako jejich zástupci, kteří od nich dostali toto pověření.

Jestli a-priori odmítáte všechny změny, je to známka, že nechcete hledat společná řešení.
V příloze zasíláme reakci našeho právníka na Vaše odpovědi. Prosím o její zohlednění.

Současně Vás žádáme o osobní schůzku, která pomůže k urychlení vyřešení naší situace a umožní vaše bezproblémové fungování v Trnové a současně spokojenost našich občanů.

S touto situací je spojen náš požadavek na posun termínu vrácení podepsaných smluv občany Trnové min. na 31.8.2013.

Děkujeme vám za spolupráci.

-------------------------------------

A 1/Odpověď je zavádějící. K šikanování odběratelů může docházet záměrným spojením dvou odstavců Zákona (viz níže) do jednoho ustanovení Smlouvy, ze které může vyplývat, že neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr přes měřicí zařízení neschválené provozovatelem (viz čl. VI. odst. 1 písm. d). Žádáme o úpravu smlouvy v souladu so Zákonem a rozdělení ustanovení o neoprávněném odběru vody z vodovodu a neoprávněném vypouštěním odpadních vod do kanalizace do dvou odstavců.§ 10 Zákona„(1) Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběra) před vodoměrem,b) bez uzavřené písemné smlouvy o dodávce vody nebo v rozporu s ní,c) přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný, nebod) přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením.(2) Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouštěnía) bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod,b) v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem, neboc) přes měřicí zařízení neschválené provozovatelem nebo přes měřicí zařízení, které vdůsledku zásahu odběratele množství vypuštěných odpadních vod nezaznamenává nebozaznamenává množství menší, než je množství skutečné.“A 3/Odpověď je zavádějící. Podle § 9 odst. 5 a 6 Zákona je provozovatel oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody pouze v případech tam stanovených (viz níže)§ 10 Zákona„(5) Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadníchvod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu nebokanalizace, vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku. Přerušení nebo omezení dodávky vody je provozovatel povinen bezprostředně oznámit územně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví,17) vodoprávnímu úřadu, nemocnicím, operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje a dotčeným obcím. Tato povinnost se nevztahuje na přerušení nebo omezení dodávky vody pouze havárií vodovodní přípojky.(6) Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních voddo doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení,a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,b) nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,c) neumožní-li odběratel provozovateli přístup k vodoměru, přípojce nebo zařízení vnitřníhovodovodu nebo kanalizace podle podmínek uvedených ve smlouvě uzavřené podle § 8odst. 6,d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,e) neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo navnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené,která nesmí být kratší než 3 dny,f) při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod, nebog) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů.“REINWASSER s.r.o. odkazuje na § 15 odst. 3 Zákona, ten však řeší pouze situaci, kdyprovozovatel vodovodu neodpovídá za škody a ušlý zisk vzniklý při nedostatku vody. Pokud přímo Zákon zbavuje odběratele možnosti uplatňovat nárok na náhradu škody za provozovatelem v období sucha, je zbytečné, aby provozovatel ve Smlouvě této situaci chtěl předejít tím, že vyhlásí období limitované spotřeby.Vzhledem k výše uvedenému na vypuštění čl. VII. odst. 5 Smlouvy trváme.A 4/Trváme na tom, aby byl odečet proveden k momentu změny cen vodného a stočného. Poměrné vyúčtování, jak to stanovuje čl. X odst. 8 Smlouvy, může být pro odběratele nevýhodné.A 6/Odpověď je zavádějící. Podle § 8 odst. 6 Zákona „Závazky vzniklé z této smlouvy přecházejí na právního nástupce vlastníka vodovodu nebo kanalizace a na právního nástupce provozovatele.“ Tady není možná žádná odchylka a nový provozovatel musí převzít smlouvyve znění, jak je uzavřel původní provozovatel. Trváme na vyškrtnutí poslední věty čl. XIV. odst. 1 Smlouvy.A 7/Reklamační řád zní: „Jestliže je s reklamací spojena nutnost vrátit vystavenou fakturu, je odběratel povinen tuto fakturu vrátit dodavateli před uplynutím lhůty splatnosti. …Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.“Podle výše uvedeného textu však není možné reklamovat po splatnosti faktury, protože odběratel by nemohl vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti. Poslední věta, na kterou odkazujete „Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti“řeší pouze situaci, že neběží lhůta splatnosti, ne nemožnost reklamovat po splatnosti. Trváme na požadavku doplnění ustanovení, že je možné reklamovat i po splatnosti faktury.A 8 /I přesto, že REINWASSER s.r.o. tvrdí, že:„Při nutnosti vstupu na pozemek odběratele musí být odběratel přítomen, bez jeho vědomí a souhlasu není možné na jeho soukromý pozemek vstupovat což je v souladu s běžnými zvyklostmi a dobrými mravy. O nutnosti vstoupit na pozemek bude odběratel informován způsobem v místě obvyklým viz. postup bývalého provozovatele VHS Benešov s. r. o. REINWASSER s. r. o. nemá objektivní důvod vstupovat neoprávněně na soukromé pozemkybez vědomí jejich vlastníků.“požadujeme zakotvení těchto standardů ve smlouvě. Formulace o informování způsobem v místě obvyklým je vágní. Pokud byla předchozí praxe VHS Benešov s.r.o. nevyhovující, proč by se mělo v tomto pokračovat? Požadujeme stanovit bližší specifikaci podmínek přístupu k vnitřnímu vodovodu nebo kanalizaci.B 1/Tvrzení, že REINWASSER s.r.o. nechtěl do návrhů smluv uvádět neaktuální údaje je zavádějící, jelikož smlouva obsahuje dva druhy údajů: osobní a kontaktní údaje a technické údaje uvedené v čl. IV. Smlouvy. Běžný odběratel např. není schopen stanovit tyto údaje:u bodu 1) co obsahuje položka dle Přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., u bodu 2) neví, jestli se množství odváděných odpadních vod bude zjišťovat měřícím zařízením nebo výpočtem podle § 19 Zákona, atd.C 1/Domníváme se, že každá společnost, by měla dodržovat právní předpisy. Pokud zákon o účetnictví a obchodní zákoník stanovují povinnost založit účetní závěrku do sbírky listin, měla by to udělat i REINWASSER s.r.o. Opomenutí této povinností může naplňovat i skutkovou podstatu trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Jelikož REINWASSER s.r.o. účetní závěrku do sbírky listin nezaložila, požádali jsme Vás o její předložení a na tomto požadavku trváme.C 2/Pokud smlouvy REINWASSER s.r.o. s třetími subjekty obsahují obchodní tajemství a jiné citlivé údaje, je možné je před zpřístupněním smluv začernit. Poskytnutí smluv nebo alespoň možnost do nich nahlédnout by určitě všechny naše pochybnosti o smluvních vztazích REINWASSER s.r.o. s třetími subjekty mohlo odstranit.